maandag 20 maart 2017

Ook tweede en volgende aanmaningen hebben stuitende werking

ABRvS 15 maart 2017, ECLI:NL:RVS:2017:667

Een aanmaning als bedoeld in artikel 4:112 Awb heeft stuitende werking. Dat geldt niet alleen voor de eerste aanmaning, maar ook voor volgende aanmaningen.

LEES MEER

dinsdag 17 januari 2017

Betaling verbeurde dwangsommen door derde bevrijdt de overtreder van verplichting tot betaling

ABRvS 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:15

Als verbeurde dwangsommen worden betaald door een ander dan de overtreder, dan is de overtreder door die betaling bevrijd van zijn verplichting om te betalen.

LEES MEER

woensdag 3 augustus 2016

Aanzegging gelijkgesteld aan stuitingshandeling op de voet van artikel 4:105 en 4:106 Awb

ABRvS 27 juli 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2087 en ECLI:NL:RVS:2016:2088
Artikel 5:35 lid 1 Awb. Verjaring bevoegdheid tot invordering verbeurde dwangsommen. Ook na het betekenen van een dwangbevel gaat een nieuwe verjaringstermijn van een jaar lopen. Aanzegging wordt gelijkgesteld met een stuitingshandeling op de voet van artikel 4:105 en 4:106 Awb. 

LEES MEER

woensdag 13 juli 2016

woensdag 27 april 2016

Na betekening dwangbevel kan verjaring wel worden gestuit door schriftelijke mededeling


Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland 27 januari 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:641

Betekening dwangbevel tot invordering van verbeurde dwangsommen. Voorzieningenrechter oordeelt dat de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging zo'n dwangbevel, evenals de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, verjaart na één jaar. Anders dan bij de bevoegdheid tot invordering van verbeurde dwangsommen, kan de verjaring van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van het dwangbevel volgens de voorzieningenrechter wel worden gestuit door middel van een schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 3:317 lid 1 BW.

LEES MEER

maandag 29 februari 2016

Handhaafbaarheid last

ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:469
Foto die is genomen door degene die om handhaving had verzocht kan niet ten grondslag liggen aan vaststelling dat dwangsommen zijn verbeurd. Dat uitvoering van de last niet te controleren zou zijn door een terzake deskundig medewerker, is een argument dat thuis hoort in de procedure tegen de last onder dwangsom.  

LEES MEER


Burenruzie en handhaving

ABRvS 24 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:444
Plaatsing van schuttingen aan de voor- en achterkant van de woning is een overtreding van artikel 2.1 lid 1 sub a Wabo. Buurman dient verzoek tot handhaving in. College kan niet van handhaving afzien omdat sprake is van ernstig verstoorde verhoudingen tussen de buren en handhaving daarin geen verbetering zou brengen. Toch lijkt de Afdeling niet helemaal uit te sluiten dat onder omstandigheden in dit soort gevallen van handhaving kan worden afgezien.

LEES MEER